Met name voor aangewezen instanties die tot nu toe gebruik maken van ISO/IEC 17020 als voorkeurnorm, is het lastig om vast te stellen wat er nu daadwerkelijk moet worden veranderd in het kader van de transitie naar ISO/IEC 17065. Op het eerste gezicht lijken productkeuring of – inspectie (ISO/IEC 17020) en productcertificatie (ISO/IEC 17065) sterk op elkaar.

Verschil tussen “moment” en “periode”

Om te beginnen. Een inspectie of keuring (ISO/IEC 17020) is een momentopname. De uitkomst heeft betrekking op het moment waarop de inspectie of keuring is uitgevoerd. Productcertificatie (ISO/IEC 17065) heeft betrekking op een periode. Naast het feit dat de transitie moet leiden tot meer harmonisatie, is het goed verdedigbaar dat een uitspraak over het voldoen aan eisen van een product voor een specifieke periode de voorkeur heeft boven een verklaring gebaseerd op een momentopname.

In de normen is dit ook zichtbaar. Neem het doel van inspectie of keuring, zoals verwoord in ISO/IEC 17020: “het voorzien in informatie over de conformiteit van een geïnspecteerd product, proces of dienst met regelgeving, normen specificaties, inspectieschema’s of contracten.“. Hier staat een duidelijke verwijzing naar een geïnspecteerd product.

In ISO/IEC 17065 staat: “Het algehele doel van het certificeren van producten, processen of diensten is alle belanghebbenden het vertrouwen bieden dat een product, proces of dienst aan gespecificeerde eisen voldoet. “. Het subtiele verschil is bij productcertificatie wordt het vertrouwen uitgesproken in een product dat niet (per se) het exemplaar van het onderzoek was. Productcertificatie heeft betrekking op de producten behorend tot een gedefinieerde ‘scope van certificatie’. Anders uitgedrukt: toekomstige – denk aan in serie vervaardigde producten- vallen  eveneens  onder de productcertificatie.

Ofwel, onder ISO/IEC 17020 verklaart de instelling dat zij op een bepaald moment heeft vastgesteld dat een product (van fabrikant X of gebruiker Y) voldoet aan specifieke eisen. Onder ISO/IEC 17065 verklaart de instelling dat zij het vertrouwen heeft dat de producten (van fabrikant X) behorend tot een bepaalde scope voor een Z periode zullen voldoen aan specifieke eisen. Ofwel, afnemers van het product kunnen er op vertrouwen dat alle producten behorende tot de scope van certificatie voldoen aan relevante (veiligheids-) eisen. Productcertificatie volgens ISO/IEC 17065 leidt tot één productcertificaat van vanzelfsprekend één instelling.

Twijfelt u of uw organisatie over zou moeten gaan op een accreditatie op basis van ISO 17065 of heeft u problemen bij de omzetting? Neem contact met ons op voor een verhelderend gesprek.