Meer over ISO/IEC 17065

Certificatie-instellingen die vaststellen of producten, diensten of processen aan bepaalde eisen voldoen, kunnen deze certificatiediensten uitvoeren op basis van de Internationale Standaard die door ISO daarvoor is opgesteld. Dat is de NEN-EN-ISO-IEC 17065.

In tegenstelling tot ‘inspectie’, waarvoor NEN-EN-ISO-IEC 17020 van toepassing is, gaat het bij certificatie van producten, diensten of processen niet om de vaststelling van conformiteit van een enkel item of object, maar om een conformiteitsoordeel te geven over de wijze waarop een dienst, proces of product tot stand komt en blijvend aan de conformiteitseisen zal voldoen. Na vaststelling van conformiteit zal een certificatie-instelling blijvend toezicht moeten houden op de gecertificeerde dienst, product of proces.

Bij productcertificatie gaat het om de conformiteitsbeoordeling van een product, dienst of proces. Bij managementsysteemcertificatie gaat het om de beoordeling van een organisatie op het managementsysteem, zoals een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) of een milieumanagementsysteem (ISO 14001). Bij managementsysteemcertificatie wordt dus niet verklaard of de producten, diensten en processen van een organisatie aan de gestelde eisen voldoen.